Вашите бисквитки (cookies) са изключени. Моля, включете ги, за да можете да пазарувате в магазина
Общи условия

Общи условия

 

Настоящите общи условия уреждат начина на ползване на Интернет страницата www.atbservice.at.

Лични данни.

v  АТ Бацалов ЕООД ползва предоставените лични данни: Имена на лице за контакт /Име и фамилия/, телефонен номер, ЕГН и/или Булстат, адрес на електронна поща, адрес по лична карта и/или по регистрация, само за регистрацията в Интернет страницата, както и за сключване и изпълнение на сделки.

v  Личните данни се обработват в съответствие изпълнение на изискванията на  Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративно подоходно облагане, ЗДДС както и на подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, произтичащи при сключване, изпълнение и прекратяване на сделка. Изпълнение на задълженията за съдействие на органите на МВР и правораздавателни органи в изпълнение на техните правомощия и за установяване, упражняване или защита на правни претенции. Изпълнение на задълженията за подаване на информация към НАП или друг държавен орган, който има нормативно основание за получаване на съответните данни за финансови, контролни и други законосъобразни цели.

 

v  Предоставените лични данни се обработват за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на целите за които те се обработват и се съхраняват според условията на Закона за счетоводство.

 

v  АТ Бацалов ЕООД е предприел всички необходими мерки, организационни  и технически, за защита на предоставените лични данни и отговаря за обработваните от нея лични данни, освен в случаите на: случайно и/или непреодолимо събитие, злоумишлено действие от трети лица, както  и в случаите, когато лицата за контакт сами са направили тази информация достъпна за други лица.

v  Лицата предоставили лични данни са в правото си да изискват от администратора достъп до същите, тяхното коригиране, ограничаване на обработката им или изтриване им, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Потребителя е в правото си за подаване на жалба до надзорен орган: Комисията за защита на личните данни на Република България.

v  С регистрацията си в интернет страницата, лицата за контакт: декларират, че предоставят доброволно своите лични данни. Прочели са, запознати са с целите и условията на предоставяне и съответно обработване на личните им данни и се съгласяват със съдържанието на Общите условия.

Търговец: права и задължения

v  Търговеца поддържа вярна и актуална информацията в интернет-страницата си, но не гарантира пълнотата и достоверността на същата.

v  Търговеца не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за ненавременното обработване на заявките за покупка, когато настъпят обстоятелства извън неговия контрол – случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Търговеца, случаи на непреодолима сила.

v  Търговеца не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде навременен, непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Търговеца.

v  Търговеца е длъжен да достави в срок заявената за покупка стока

v  Доколкото Търговеца не разполага с възможност да контролира, променя или влияе по-друг начин върху годността за употреба и качеството на заявените от Клиента продукти, Търговеца не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

Клиент: права и задължения

Клиента се задължава:

v  да посочи точни и валидни: телефон за контакт, адрес за доставка, електронен пощенски адрес за кореспонденция

v  да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в уговорените срокове за доставка на посочения от него адрес от негово име и за негова сметка

v  да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия

v  да заплати разходите по доставка според тези Общи условия

v  да не подава невалидни или фиктивни заявки, или друга невярна информация

v  С  приемането на тези Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Търговеца

При ползване уебсайта на Търговеца, Клиентът се задължава:

v  Да спазва българското законодателство, описаните Общи условия, Интернет етиката, добрите нрави

v  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, правото на интелектуалната собственост

v  да не осъществява достъп в системата извън предоставения му, да не възпрепятства достъпа до интернет –страницата на други Клиенти, както и да не използва същата по-начин, предизвикващ отказ от услугите.

v  Да не извлича по технически начин или чрез друг вид технически средства информационни ресурси или части от такива, принадлежащи към базата данни в уебсайта на Търговеца и така да създава собствена база данни в електронен или друг вид.

v  Да уведоми незабавно Търговеца при всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет-страницата.

v  Да не се представя за друго лице, представител на юридическо лице или група хора, които не е упълномощен да представлява, както и да заблуждава трети лица относно своята самоличност или принадлежност към определена група хора.

v  Да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Начин на плащане:

v  - наложен платеж

v  - банков превод

     Поръчки и Доставка

Всички продукти показани в сайта са с цени с ДДС.

Стоката се доставя с куриерска фирма "Спиди".

Безплатна доставка за цялата страна при покупка на стойност над 59.00 лв без ДДС (или 72 лв. с ДДС). За покупка на стойност под 59.00 лв без ДДС се заплаща куриерска услуга 4.92 лв без ДДС.*

Всеки клиент, който иска да му бъде доставена стока чрез друга куриерска фирма, си заплаща куриерската услуга според тарифата на съответния куриер.

Всички поръчки направени до 15:30 ч. се обработват и предават на куриера на същия ден (ако са налични).

Доставката се извършва до 24 ч., ако куриерската фирма има офис в съответния град. Ако няма офис в  съответното населено място, доставката може да отнеме повече от 24 ч.

 

*Не важи за гуми и/или акумулатори.

v  Доставка 1 брой гума – 6,25 лв без ДДС.

v  Доставка 1 брой акумулатор – 5,84 лв без ДДС.

v Доставка на масла и добавки /заедно и поотделно/ - 5.00 лв без ДДС, при покупка на стойност под 100 лв без ДДС. Безплатна доставка при покупка на стойност над 100.00 лв без ДДС.

 

*Цените за доставка и условията за безплатна доставка важат ако доставката се извършва на територията на Република България.